Ρεπορτάζ από το pylinews

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της αριθμ. 7/2017 έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ.του Δήμου Πύλης
Αριθμός απόφασης 139/2017
Θ Ε Μ Α: Προτάσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη μετεγκατάσταση του οικισμού της Μεσοχώρας.

Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σήμερα, στις είκοσι δύο (22) Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ. 8930/21-6-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών του Δ.Σ. βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25),

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρέθηκε και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχώρας, κ. Σακκάς Αθανάσιος.
Παρόντος του Δημάρχου, κ. Μαράβα Κωνσταντίνου.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου, κ. Μαρκαντά Φανή, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 «Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄): 5.Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ορίζονται τα εξής: «7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. …. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1. Προτάσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη μετεγκατάσταση του οικισμού της Μεσοχώρας.

.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει άμεσα να υποβληθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι προτάσεις του Δήμου σχετικά με τη μετεγκατάσταση του οικισμού Μεσοχώρας προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων της Μεσοχώρας.
Γι’ αυτούς τους λόγους κλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση και πρέπει αφού αποφανθούμε για το κατεπείγον του θέματος να αποφασίσουμε σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του  την εισήγηση του προέδρου,  τις διατάξεις των παρ. 5 και 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Εγκρίνει ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και την περαιτέρω συζήτησή του.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με τις προτάσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη
μετεγκατάσταση του οικισμού της Μεσοχώρας είπε ότι: Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτης Φάμελλος παραβρέθηκε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεσσαλίας με θέμα «Κλιματική Αλλαγή: Αυτοδιοίκηση & Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση», που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα, στις 9 και 10 Ιουνίου, όπου τοποθετήθηκε για το υδροηλεκτρικό φράγμα Μεσοχώρας λέγοντας τα εξής: Δεν είχα κανένα δίλημμα από την πρώτη μέρα που ήρθαν πολλά στελέχη της Θεσσαλικής εκπροσώπησης, προκειμένου να συζητήσουμε το θέμα του υδροηλεκτρικού έργου της Μεσοχώρας. Ένα υδροηλεκτρικό έργο είναι ωφέλιμο για την κλιματική αλλαγή, μπορεί να μας βοηθήσει και να μας μειώσει το κόστος, τώρα πληρώνουμε κόστος εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα γιατί δεν το έχουμε, και αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Είναι ένα έργο που θα βοηθήσει για την ανάπτυξη, για τις θέσεις εργασίας, για την αντιπλημμυρική προστασία, για πάρα πολλούς τομείς, ακόμα και για την τουριστική ανάπτυξη.
Ποιο ήταν όμως το πρόβλημα και δεν προχωρούσε. Οι πάρα πολλές απορρίψεις σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο, ένα έργο που δυστυχώς είχε συνδεθεί με ένα λανθασμένο όραμα. Και το ότι ήταν συνδεδεμένο με ένα μη περιβαλλοντικό όραμα, της εκτροπής του Αχελώου, έβαζε σε δίλημμα και κίνδυνο το ίδιο το έργο. Πρέπει, λοιπόν να απεμπλακεί.
Και έχει απεμπλακεί με βάση την τελευταία απόφαση του ΣτΕ το 2014, μιας και θεωρείται καθαρά ως υδροηλεκτρικό και μπορεί να αδειοδοτηθεί ως περιβαλλοντικό. Δεν είχαμε κανένα τέτοιο δίλημμα να προχωρήσουμε όπως συμφωνήσαμε και δεχθήκαμε
1. Στον πολύ γρήγορο χαρακτηρισμό κατάκλυσης της περιοχής από το Δασαρχείο και
2. Στη σύνταξη του σχεδίου περιβαλλοντικών όρων, το οποίο θα εκπλήξει θετικά τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αφού ήδη στο γραφείο μου είναι έτοιμο το σχέδιο
περιβαλλοντικών όρων. Μάλιστα το σχέδιο έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και έχει ενδιαφέρον να τα ακούσετε. Είχα πει ότι θα έπρεπε αυτό το σχέδιο να είναι και περιβαλλοντικά και κοινωνικά ωφέλιμο. Τι σημαίνει κοινωνικά ωφέλιμο; Είχε διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πού θα πάει ο οικισμός της Μεσοχώρας. Και για να είμαι τίμιος είχα πει στους Αυτοδιοικητικούς της Θεσσαλίας ότι για το θέμα δεν έχουν πάρει θέση και θα ζητήσω εντός των επόμενων 10 ημερών να πάρουν θέση. Το Υπουργείο έχει θέση. Θα χρησιμοποιήσουμε τις προτάσεις της μελέτης Κωμοδρόμου, που εκπονήθηκε από τη δική μας κυβέρνηση, για το αν θα μείνει ή θα
φύγει ο οικισμός. Θα υπάρχει παραμονή του μη κατακλυζόμενου οικισμού και παράλληλα Θα υπάρχει κατάθεση πολεοδομικής μελέτης από το Δήμο και την Περιφέρεια
Θεσσαλίας. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί τόσα χρόνια που ήταν σε ισχύ οι αποφάσεις, δεν υπήρξε πολεοδομική μελέτη για την μετεγκατάσταση του οικισμού; Θα είμαι απολύτως συνεπής: οι όροι που θα τεθούν στην έγκριση των όρων της περιβαλλοντικής μελέτης είναι ότι:
1. Θα υπάρχει υποχρεωτική κατασκευή του οικισμού της πλημμύρισης. Δεν θα πλημμυρίσει το φράγμα και οι κάτοικοι δεν θα έχουν πού να μείνουν. Δεν θα πάρουμε τις περιουσίες των ανθρώπων πριν αυτοί να αποκατασταθούν. Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους στο δρόμο, μόνο και μόνο για να έχουμε υδροηλεκτρικό για να το δείχνουμε.
2. Θα υπάρχει υποχρεωτική προσαρμογή του ΣΧΟΟΑΠ και προσαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου και σ’ αυτό θα πρέπει να μας απαντήσετε. Δηλαδή αν θα
πάτε με πύκνωση ή με παράπλευρο οικισμό. Ζητάμε την πολικτιή σας πρόταση άμεσα. Διεκδικούμε τη δημόσια δέσμευσή σας ότι θα το κάνετε. Γιατί θα πρέπει να
συμφωνήσουμε ότι και οι πόροι που θα προκύψουν από τις απαλλοτριώσεις της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας που θα κατακλυστεί στη Μεσοχώρα, θα πάνε στην
Μεσοχώρα.
Εφόσον τηρηθούν οι δύο παραπάνω όροι, εντός του Ιουνίου θα έχει υπογραφεί η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων της Μεσοχώρας. Στη συνέχεια από το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δημοσιοποιήθηκε στον Τοπικό Τύπο ότι σε ευρεία σύσκεψη στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στα Τρίκαλα με την παρουσία και των τριών βουλευτών του Νομού συζητήθηκε η πορεία των διαδικασιών λειτουργίας του Φράγματος Μεσοχώρας και συγκεκριμένα: επισημάνθηκαν οι ιδιαίτερα θετικές δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου στο συνέδριο της ΠΕΔ Θεσσαλίας για την Κλιματική Αλλαγή την προηγούμενη εβδομάδα, που εκτός από μία
ακόμη πολιτική δέσμευση της Κυβέρνησης για τη λειτουργία του σημαντικού αυτού ενεργειακού έργου, συγκεκριμενοποιούν τις διαδικασίες για την υπογραφή της
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η Οργάνωση και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων, βρίσκονται σε επαφή, τόσο με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου,
όσο και με την Δημοτική Αρχή του Δήμου Πύλης, που καλείται να υποδείξει άμεσα τον χώρο μετεγκατάστασης του κατακλημνιζόμενου τμήματος της Μεσοχώρας, προκειμένου να επιταχύνουν τις διαδικασίες που ο αρμόδιος Υπουργός περιέγραψε.
Με αφορμή τις παραπάνω δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΔ Θεσσαλίας για την Κλιματική Αλλαγή και το Δελτίο Τύπου του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων κλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση για τη λήψη απόφασης σχετικά με τις θέσεις και προτάσεις του Δήμου για τη μετεγκατάσταση του οικισμού της Μεσοχώρας.
Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Μαράβα Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε ότι: Η πρόταση της δημοτικής αρχής για την μετεγκατάσταση του οικισμού Μεσοχώρας έχει ως εξής:
1. Γνώμονας των προτάσεων του Δήμου Πύλης είναι η επίλυση όλων των θεμάτων αποκατάστασης των θιγόμενων ιδιοκτητών της Μεσοχώρας. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Πύλης είχε αποδεχθεί τις διαδικασίες αποκατάστασης που είχαν αποτυπωθεί αρχικά στο Ν.3066/2003, όπου προβλέπονταν η παραμονή του τομέα Δ και απαλλοτρίωση έκτασης ανάντι του τομέα Δ. Ομοίως, σε επόμενη φάση, είχε αποδεχθεί και το Ν.3734/2009, ο οποίος είχε γίνει δεκτός από το 95% της Βουλής, και
προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την απαλλοτρίωση του τομέα Δ και μετεγκατάσταση των κατοίκων του τομέα αυτού. Ας σημειωθεί ότι οι προβλέψεις του Ν.3734/09 είχαν γίνει δεκτές από την πλειοψηφία των κατοίκων (περίπου το 85% έχουν υπογράψει συμβολαιογραφικά προσύμφωνα με τη ΔΕΗ, παραχωρώντας οικιοθελώς την ιδιοκτησία τους) έχοντας όμως λάβει υπόψη το σύνολο των ευεργετικών μέτρων του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των τιμών
απαλλοτρίωσης.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι και οι δύο εναλλακτικές προτάσεις που έχουν κατά
καιρούς προταθεί σχετικά με την διατήρηση ή όχι των κατοικιών στον τομέα Δ έχουν
γίνει αποδεκτές από τον Δήμο Πύλης.
Συνεπώς, στις σημερινές συνθήκες, μετά την υπογραφή της Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και εφόσον θα έχει μελετηθεί πλήρως το θέμα της
μετεγκατάστασης, εφόσον θα έχει προσδιοριστεί το ΣΥΝΟΛΟ των όρων της συμφωνίας
και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πλήρη εικόνα των δεδομένων, θα κάνουν την
τελική τους επιλογή, και ο Δήμος θα συνδράμει στην υλοποίηση της μετεγκατάστασής
τους.
Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Πύλης αποδέχεται την πρόταση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την διατήρηση των κτισμάτων του τομέα Δ μετά από
την υλοποίηση της απαραίτητης τεχνικής γεωλογικής παρέμβασης.
2. Προτείνει, εάν εκτάσεις του τομέα Δ απαλλοτριωθούν, να απαλλοτριωθούν και εκτάσεις
ανάντι του τομέα Δ με σκοπό, αμφότερες οι εκτάσεις αυτές, να υποδεχθούν οικιστές
από την κατακλυζόμενη περιοχή.
3. Προτείνεται η απαλλοτρίωση των εκτάσεων ΒΑΡΚΟ και ΑΝΩ ΒΑΡΚΟ, από την Δ.Ε.Η.
και η παραχώρησή τους στον Δήμο Πύλης, για μελλοντική επέκταση των αναγκών του
υφιστάμενου οικισμού καθώς και των όμορων οικισμών και ανάπτυξη μελλοντικών
παραλίμνιων δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει δημοτικές εκτάσεις
στην περιοχή.
4. Για ΟΛΕΣ τις παραπάνω περιοχές θα πρέπει να εκπονηθούν οι σχετικές χωροταξικές,
πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες, να γίνει η κατάλληλη προσαρμογή του
υφιστάμενου ΣΧΟΟΑΠ και μετά τις αναγκαίες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις να
κατασκευασθούν όλα τα έργα υποδομής που θα καλύψουν πλήρως τις ανάγκες
μετεγκατάστασης των θιγόμενων (υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης,
οδοποιίας, κ.ο.κ.).
5. Σε ότι αφορά την έμφραξη του αγωγού εκτροπής στο φράγμα Μεσοχώρας απαιτούμε
πρώτα και κύρια και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος την επίλυση των θεμάτων
αποζημίωσης και αποκατάστασης των θιγόμενων και στη συνέχεια την έμφραξή του.
Προτείνεται η έγκρισή της και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε το Σώμα ότι ο Δήμος Πύλης
απέστειλε στον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχώρας, κ. Σακκά Αθανάσιο,
το αριθμ. πρωτ. 8917/20-06-2017 έγγραφό του με θέμα «Διατύπωση γνώμης για τη
μετεγκατάσταση του οικισμού της Μεσοχώρας» στο οποίο αναφέρονταν τα εξής:

Σας κοινοποιούμε απόσπασμα της δημόσιας τοποθέτησης του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτη Φάμελλου, στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Θεσσαλίας με θέμα «Κλιματική Αλλαγή: Αυτοδιοίκηση & Θεσσαλία μπροστά στην
παγκόσμια πρόκληση», που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα, στις 9 και 10 Ιουνίου
και αφορούν το υδροηλεκτρικό έργο του φράγματος της Μεσοχώρας και σας
παρακαλούμε να μας διατυπώσετε τη γνώμη σας για τη μετεγκατάσταση του οικισμού
της Μεσοχώρας το αργότερο μέχρι τις 22-6-2017 προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο
να προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης σε έκτακτη συνεδρίαση την οποία θα υποβάλει
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έκδοση της απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων της Μεσοχώρας.
Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχώρας στην από 22-6-2017 επιστολή
του προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης αναφέρει:
Απάντηση προς το έγγραφο που παρέλαβα από σας στις 20-06-2017 με αριθμό πρωτ.
8917
Κύριε Δήμαρχε, κύριοι και κυρίες Δημοτικοί Σύμβουλοι επειδή το θέμα αυτό είναι πολύ
σοβαρό και δεν μπορώ να πάρω εγώ μόνο τέτοια ευθύνη θα σας παρακαλούσα να μου
δοθεί ο απαραίτητος χρόνος να προκαλέσω Λαϊκή συνέλευση στη Μεσοχώρα και εκεί να
παρθούν οι αποφάσεις από κοινού όλων των κατοίκων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη:
Την εισήγηση του Δημάρχου και τις τοποθετήσεις και προτάσεις των Δημοτικών
Συμβούλων και του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχώρας κατά την
εκτεταμένη διαλογική συζήτηση,
Τις τοποθετήσεις και τις προτάσεις των παρευρισκομένων εκπροσώπων συλλόγων
κατακλυζομένων, κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχώρας καθώς και λοιπών
παρευρισκομένων,
Την τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.
Φάμελλου Σωκράτη στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΔ Θεσσαλίας για την Κλιματική
Αλλαγή,
Το Δελτίο Τύπου του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων,
Την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Παναγιώτου Γεωργίου, για αναβολή
συζήτησης του θέματος προκειμένου να ενημερωθεί πληρέστερα το Σώμα,
Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 65, της παρ. 8 του άρθρου 67, της παρ. 3
του άρθρου 80 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι (κατά πλειοψηφία)
Α. Την απόρριψη της πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Παναγιώτου Γεωργίου,
για αναβολή συζήτησης του θέματος προκειμένου να ενημερωθεί πληρέστερα το Σώμα,

μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων, κ.κ. Παναγιώτου Γεωργίου, Κουτσονάσιου
Ιωάννη, Δούλαλα Κωνσταντίνου, Λέφα Παναγιώτη και Παπακωνσταντίνου Ιωάννη.
Β. Την έγκριση και υποβολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας των
παρακάτω προτάσεων για την μετεγκατάσταση του οικισμού Μεσοχώρας:
1. Γνώμονας των προτάσεων του Δήμου Πύλης είναι η επίλυση όλων των θεμάτων
αποκατάστασης των θιγόμενων ιδιοκτητών της Μεσοχώρας.
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Πύλης είχε αποδεχθεί τις διαδικασίες αποκατάστασης
που είχαν αποτυπωθεί αρχικά στο Ν.3066/2003, όπου προβλέπονταν η παραμονή
του τομέα Δ και απαλλοτρίωση έκτασης ανάντι του τομέα Δ. Ομοίως, σε επόμενη
φάση, είχε αποδεχθεί και το Ν.3734/2009, ο οποίος είχε γίνει δεκτός από το 95%
της Βουλής, και προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την απαλλοτρίωση του τομέα Δ και
μετεγκατάσταση των κατοίκων του τομέα αυτού.
Ας σημειωθεί ότι οι προβλέψεις του Ν.3734/09 είχαν γίνει δεκτές από την
πλειοψηφία των κατοίκων (περίπου το 85% έχουν υπογράψει συμβολαιογραφικά
προσύμφωνα με τη ΔΕΗ, παραχωρώντας οικιοθελώς την ιδιοκτησία τους) έχοντας
όμως λάβει υπόψη το σύνολο των ευεργετικών μέτρων του νόμου,
συμπεριλαμβανομένων των τιμών απαλλοτρίωσης.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι και οι δύο εναλλακτικές προτάσεις που έχουν
κατά καιρούς προταθεί σχετικά με την διατήρηση ή όχι των κατοικιών στον τομέα Δ
έχουν γίνει αποδεκτές από τον Δήμο Πύλης.
Συνεπώς, στις σημερινές συνθήκες, μετά την υπογραφή της Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και εφόσον θα έχει μελετηθεί πλήρως το θέμα της
μετεγκατάστασης, εφόσον θα έχει προσδιοριστεί το ΣΥΝΟΛΟ των όρων της
συμφωνίας και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πλήρη εικόνα των δεδομένων,
θα κάνουν την τελική τους επιλογή, και ο Δήμος θα συνδράμει στην υλοποίηση της
μετεγκατάστασής τους.
Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Πύλης αποδέχεται την πρόταση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την διατήρηση των κτισμάτων του τομέα Δ μετά
από την υλοποίηση της απαραίτητης τεχνικής γεωλογικής παρέμβασης.
2. Προτείνει, εάν εκτάσεις του τομέα Δ απαλλοτριωθούν, να απαλλοτριωθούν και εκτάσεις ανάντι του τομέα Δ με σκοπό, αμφότερες οι εκτάσεις αυτές, να υποδεχθούν
οικιστές από την κατακλυζόμενη περιοχή.
3. Προτείνεται η απαλλοτρίωση των εκτάσεων ΒΑΡΚΟ και ΑΝΩ ΒΑΡΚΟ, από την Δ.Ε.Η. και η παραχώρησή τους στον Δήμο Πύλης, για μελλοντική επέκταση των
αναγκών του υφιστάμενου οικισμού καθώς και των όμορων οικισμών και ανάπτυξη μελλοντικών παραλίμνιων δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει
δημοτικές εκτάσεις στην περιοχή.

4. Για ΟΛΕΣ τις παραπάνω περιοχές θα πρέπει να εκπονηθούν οι σχετικές χωροταξικές, πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες, να γίνει η κατάλληλη προσαρμογή του υφιστάμενου ΣΧΟΟΑΠ και μετά τις αναγκαίες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις να κατασκευασθούν όλα τα έργα υποδομής που θα καλύψουν πλήρως τις ανάγκες μετεγκατάστασης των θιγόμενων (υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, οδοποιίας, κ.ο.κ.).
5. Σε ότι αφορά την έμφραξη του αγωγού εκτροπής στο φράγμα Μεσοχώρας απαιτούμε πρώτα και κύρια και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος την επίλυση
των θεμάτων αποζημίωσης και αποκατάστασης των θιγόμενων και στη συνέχεια την έμφραξή του.
μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων, κ.κ. Παναγιώτου Γεωργίου, Κουτσονάσιου Ιωάννη, Δούλαλα Κωνσταντίνου, Λέφα Παναγιώτη, Παπακωνσταντίνου Ιωάννη και του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχώρας, κ. Σακκά Αθανασίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 139/2017
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Νάκος Χρήστος

Τυχαίες εικόνες

spitia.jpg

Πεταλούδες στο χωριό

im1.jpg